tetraspore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tetraspore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tetraspore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tetraspore.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tetraspore

    one of the four asexual spores produced within a sporangium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).