tetranophthalmos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tetranophthalmos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tetranophthalmos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tetranophthalmos.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tetranophthalmos

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai bốn mắt