testability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testability

    * kỹ thuật

    khả năng kiểm tra