test-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test-paper.

Từ điển Anh Việt

  • test-paper

    /'test,peipə/

    * danh từ

    (hoá học) giấy thử