tera...[t] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tera...[t] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tera...[t] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tera...[t].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tera...[t]

    * kỹ thuật

    điện:

    tiền tố (bằng 10 mũ12)