telephotographic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephotographic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephotographic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephotographic.

Từ điển Anh Việt

  • telephotographic

    /'teli,foutə'græfik/

    * tính từ

    (thuộc) kỹ thuật chụp ảnh từ xa