telecommunicating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecommunicating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecommunicating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecommunicating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecommunicating

    * kinh tế

    sự làm việc từ xa