telecolour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecolour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecolour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecolour.

Từ điển Anh Việt

  • telecolour

    * danh từ

    truyền hình màu