telecentre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecentre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecentre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecentre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecentre

    * kinh tế

    trung tâm xử lý