teju nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teju nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teju giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teju.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • teju

    large (to 3 feet) blackish yellow-banded South American lizard; raid henhouses; used as food

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).