teflon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teflon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teflon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teflon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • teflon

    a material used to coat cooking utensils and in industrial applications where sticking is to be avoided

    Synonyms: polytetrafluoroethylene

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).