teenager's theater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teenager's theater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teenager's theater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teenager's theater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teenager's theater

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà hát thanh niên