tee-iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tee-iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tee-iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tee-iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tee-iron

    * kỹ thuật

    điện:

    sắt chữ T