tectospinal tract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tectospinal tract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tectospinal tract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tectospinal tract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tectospinal tract

    * kỹ thuật

    y học:

    đường nóc tủy