teachers' college nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teachers' college nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teachers' college giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teachers' college.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • teachers' college

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường sư phạm