tcp-ip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tcp-ip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tcp-ip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tcp-ip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tcp-ip

    * kỹ thuật

    giao thức TCP-IP