tasters' judgement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tasters' judgement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tasters' judgement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tasters' judgement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tasters' judgement

    * kinh tế

    sự đánh giá bằng cảm quan