tannide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tannide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tannide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tannide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tannide

    * kinh tế

    tanid