tan-bark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tan-bark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tan-bark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tan-bark.

Từ điển Anh Việt

  • tan-bark

    * danh từ

    vỏ thuộc da