talemonger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talemonger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talemonger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talemonger.

Từ điển Anh Việt

  • talemonger

    * danh từ

    kẻ ngồi lê đôi mách