tailor's shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tailor's shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tailor's shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tailor's shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tailor's shears

    * kỹ thuật

    cái kéo thợ may