tailor's chalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tailor's chalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tailor's chalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tailor's chalk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tailor's chalk

    chalk used by tailors to make temporary marks on cloth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).