tacpoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tacpoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tacpoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tacpoint.

Từ điển Anh Việt

  • tacpoint

    (hình học) tiếp điểm (các đường của một họ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tacpoint

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiếp điểm (các đường của một họ)