table-top word processing equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table-top word processing equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table-top word processing equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table-top word processing equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table-top word processing equipment

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị xử lý từ bảng