t-screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-screw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vit chữ T

    vít êtô