t-lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện cụt