t-cramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-cramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-cramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-cramp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-cramp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kẹp chữ T (công việc làm đá)