t-beam, t-girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-beam, t-girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-beam, t-girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-beam, t-girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • t-beam, t-girder

    * kỹ thuật

    Dầm chữ T