szilard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

szilard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm szilard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của szilard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • szilard

    United States physicist and molecular biologist who helped develop the first atom bomb and later opposed the use of all nuclear weapons (1898-1964)

    Synonyms: Leo Szilard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).