system-title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system-title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system-title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system-title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system-title

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhãn hệ thống

    tiêu đề hệ thống