syphilous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syphilous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syphilous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syphilous.

Từ điển Anh Việt

  • syphilous

    /,sifi'litik/ (syphilous) /'sifiləs/

    * tính từ

    (y học) (thuộc) bệnh giang mai; có nguồn gốc giang mai

    mắc bệnh giang mai