syphiloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syphiloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syphiloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syphiloid.

Từ điển Anh Việt

  • syphiloid

    /'sifilɔid/

    * tính từ

    dạng giang mai