synosteology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synosteology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synosteology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synosteology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synosteology

    * kỹ thuật

    y học:

    môn học khớp