synoptically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synoptically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synoptically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synoptically.

Từ điển Anh Việt

  • synoptically

    * phó từ

    xem synoptical