synesthesialgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synesthesialgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synesthesialgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synesthesialgia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synesthesialgia

    * kỹ thuật

    y học:

    cảm giác thử phát đau