syndetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syndetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syndetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syndetically.

Từ điển Anh Việt

  • syndetically

    * phó từ

    xem syndetic