syndesmology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syndesmology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syndesmology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syndesmology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syndesmology

    * kỹ thuật

    y học:

    khớp dây chằng học