synathroisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synathroisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synathroisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synathroisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synathroisis

    * kỹ thuật

    y học:

    xung huyết cục bộ