synagogal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synagogal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synagogal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synagogal.

Từ điển Anh Việt

  • synagogal

    * tính từ

    thuộc giáo đoàn Do Thái

    thuộc giáo đường Do Thái