synaesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synaesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synaesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synaesthesia.

Từ điển Anh Việt

  • synaesthesia

    * danh từ

    cảm giác kèm; kết hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • synaesthesia

    Similar:

    synesthesia: a sensation that normally occurs in one sense modality occurs when another modality is stimulated