symposion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symposion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symposion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symposion.

Từ điển Anh Việt

  • symposion

    thảo luận khoa học, đại học khoa học