symbolics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolics.

Từ điển Anh Việt

  • symbolics

    * danh từ

    tượng trưng học

    thần học giáo điều