symbolically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolically.

Từ điển Anh Việt

 • symbolically

  * phó từ

  tượng trưng; (thuộc) biểu tượng, được dùng làm biểu tượng, sử dụng làm biểu tượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • symbolically

  in a symbolic manner

  symbolically accepted goals

  by means of symbols

  symbolically expressed