sylviculture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sylviculture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sylviculture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sylviculture.

Từ điển Anh Việt

  • sylviculture

    /'silvikɳltʃə/ (sylviculture) /'silvikʌltʃə/

    * danh từ

    lâm học; lâm nghiệp