swordfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swordfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swordfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swordfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swordfish

    flesh of swordfish usually served as steaks

    large toothless marine food fish with a long swordlike upper jaw; not completely cold-blooded i.e. they are able to warm their brains and eyes: worldwide in warm waters but feed on cold ocean floor coming to surface at night

    Synonyms: Xiphias gladius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).