sword-player nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sword-player nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sword-player giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sword-player.

Từ điển Anh Việt

  • sword-player

    * danh từ

    kiếm thủ