sword-dancer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sword-dancer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sword-dancer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sword-dancer.

Từ điển Anh Việt

  • sword-dancer

    * danh từ

    người cầm kiếm múa