sword-cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sword-cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sword-cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sword-cutter.

Từ điển Anh Việt

  • sword-cutter

    * danh từ

    thợ rèn kiếm