sword-bearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sword-bearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sword-bearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sword-bearer.

Từ điển Anh Việt

  • sword-bearer

    * danh từ

    người mang kiếm đi hầu