swift-winged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swift-winged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swift-winged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swift-winged.

Từ điển Anh Việt

  • swift-winged

    /'swift'wiɳd/

    * tính từ

    nhẹ cánh